Aydınlatma Metni 

İTÜ MEZUN PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

Bu metnin amacı, İTÜ mezun platformu tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileri işlenen mezun, öğrenci, öğretim üyelerine söz konusu veri işleme ile ilgili esasların açıklanmasıdır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak/İstanbul adresinde mukim İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir:

İTÜ Mezun Platformunda Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir?

İsim, Soyisim, E-Posta, Mezuniyet yılı, Öğrenim durumu, Mezun Olduğu Enstitü - Fakülte- Bölüm, Kızlık soyadı, Doğum tarihi, Adres, Firma/İş ünvanı, Sektör, İş Fonksiyonu, Konum, Telefon, Web sitesi

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Toplanır?

Kişisel verileriniz https://itumezun.org/ sitesinden kayıt sırasında oluşturulan çevrimiçi form veya fiziki mezun bilgi formu ile toplanır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanır, İşlenir ve Aktarılır?

Toplanan kişisel verileriniz İTÜ mezun platformunda üyelere sunulan faaliyetlerin (kariyer gelişim desteği, profesyonel ağ paylaşımı, düzenlenen workshop, panel seminerlerin tanıtımı) yürütülmesi, platforma üye olan öğrenci, mezun ve öğretim üyelerinin sınıflandırılması ve analizi, İTÜ mezun etkinlikleri konusunda kendileri ile iletişime geçilebilmesi amacıyla toplanır, işlenir ve yurtdışına aktarılır. Kişisel verilerinizi bu amaçla toplayan işleyen platform kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm teknik ve hukuki tebdirleri almaktadır. Platformun’un gizlilik politikalarına http://mezun.itu.edu.tr/docs/librariesprovider216/default-document-library/itu-gizlilik-sozlezmesi.pdf?sfvrsn=0 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenir?

Kişisel verileriniz, İTÜ ve İTÜ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve söz konusu sürenin dolması halinde silinir, anonimleştirilir yahut yok edilir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve sorularınızı, kisiselveri@itu.edu.tr adresi üzerinden üniversitemize iletebilirsiniz. Talebinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.